อุปทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5

อุปทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5

          วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วย          พันเอก ศิวัตม์ รัตนอนันต์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และ รักษาราชการผู้ช่วยทูต ฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และนาวาเอก ภาณุวัฒน์ สมัคงาน ร.น. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ ต้อนรับพลเรือโท ประชา สว่างแจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่ลูกเสือหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จำนวน 42 คน และบรรยายสรุปสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในจีน และเชิญชวนให้ภาคธุรกิจพิจารณาลงทุนในจีนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ

SHARE