BCG Day ณ พิพิธภัณฑ์ภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติจีน

BCG Day ณ พิพิธภัณฑ์ภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติจีน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม Bio-CircularGreen Day หรือ BCG Day ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทียนจิน และพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติจีน โดยมีนางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมด้วย

กิจกรรม BCG Day เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนนโยบาย Bio-CircularGreen (BCG) Economy เพื่อเสริมสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและขยายเครือข่าย

ผู้ประกอบการไทยในการเข้าถึงตลาดจีน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลสาขาที่เป็นจุดเน้นของแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular- Green Economy Model โดยเฉพาะการสร้างความสมดุลในทุกด้าน  ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งชาติจีนตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อให้ประชาชนจีนทั่วไปได้รับชมด้วย

อีกหนึ่งโอกาสสำคัญของการเยือนนครเทียนจิน คือ การมอบตำแหน่งศาสตราจารย์กิติศักดิ์ ให้แก่นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ของมหาวิทยาลัยเทียนจิน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีในด้านความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง ไทย – จีน

นอกจากนี้ ในห้วงการเยือนนครเทียนจิน นายอรรถยุทธฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนา ASEAN-China Forum High-level Dialogue on Higher Education Cooperation ร่วมกับนาย Shi Zhongjun เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียและเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างจีนและอาเซียน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทียนจินมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น  ทั้งนี้ ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเทียนจิน นายอรรถยุทธ์ฯ และนางสาวพสุภาฯ ยังได้พบปะกับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทียนจินด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สอท.

ประกาศ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง