รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 10 ส.ค. 64

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 10 ส.ค. 64

10 AUG 21

SHARE

การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ