เอกสารประกอบการยื่นคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้คนไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ขณะที่กำลังทำงานในต่างประเทศนั้น ประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนทำงานครบสัญญาจ้างเป็นจำนวนมาก

กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางและเอกสารสำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้แก่คนไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ข้างต้น โดยสามารถสแกน QR CODE ด้านล่าง เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่เกี่ยวข้อง 

คนไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถยื่นคำร้องได้ที่
(1) สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ
(2) กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (ชั้น 10) กรมการจัดหางาน (อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3) กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-6710-11

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ