การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track Pass)

การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track Pass)

(1) ใครสามารถยื่นคำร้องขอใช้ช่องทางพิเศษได้

สำหรับนักลงทุน นักธุรกิจ แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่ได้รับเชิญจากนิติบุคคลในประเทศไทยหรือส่วนราชการของไทย เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแบบระยะสั้นไม่เกิน 10 วัน

(2) ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้ช่องทางพิเศษ

• กรณีที่ 1: ได้รับเชิญจากนิติบุคคลในประเทศไทย
นิติบุคคลดังกล่าวจะเป็น “หน่วยงานอุปถัมภ์” และยื่นคำร้องในนามของผู้เดินทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์

• กรณีที่ 2: ได้รับเชิญจากส่วนราชการไทย (ระดับกระทรวงหรือหน่วยงานเฉพาะกิจ)

นิติบุคคลที่ผู้เดินทางเป็นพนักงานในสังกัด จะเป็น “หน่วยงานอุปถัมภ์” และยื่นคำร้องในนามของผู้เดินทางกับส่วนราชการไทยที่เชิญ

• เอกสารประกอบการยื่นขอหลักฐานขอใช้ช่องทางพิเศษ (FTP)

(1) ใบคำร้องขอใช้ช่องทางพิเศษ
(2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง
(3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(4) หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบคำร้องแทนตัวแทนนิติบุคคลหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงตามกฎหมาย โดยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่รับรองแล้วของผู้มอบอำนาจและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ)

ขั้นตอนการดำเนินการ

> นิติบุคคลในกรณีที่ 1 และ 2 ยื่นคำร้องในนามของผู้เดินทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
> คำร้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน/ส่วนราชการที่รับคำร้อง
> หน่วยงาน/ส่วนราชการที่รับคำร้องส่งหลักฐานรับรองกลับไปให้นิติบุคคลในกรณีที่ 1 และ 2
> เข้าสู่ขั้นตอน 2 – ขอหลักฐานอนุมัติแผนการเดินทาง (Travel Plan Pass: TPP)

หน่วยงานอุปถัมภ์ในขั้นตอน 1 ติดต่อกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อรับการจัดสรรทีมผู้ประสานงานการเดินทาง (Destination Management Company: DMC) ให้ผู้เดินทาง โดย DMC จะทำหน้าที่แทนหน่วยงาน ผู้อุปถัมภ์ และผู้เดินทาง ในการติดต่อและประสานงานกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการในการเดินทางมาประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินการ

> หน่วยงานอุปถัมภ์ในขั้นตอน 1 ติดต่อกับ สสปน. เพื่อยื่นใบสมัครขอรับหลักฐานอนุมัติแผนการเดินทาง และรับการจัดสรรทีม DMC 
> แผนการเดินทางได้รับการอนุมัติ
> ทีม DMC ส่งหลักฐานอนุมัติแผนการเดินทาง (TTP) และหลักฐานรับรองการใช้ช่องทางพิเศษ (FTP) ให้กับหน่วยงานอุปถัมภ์
> เข้าสู่ขั้นตอน 3 – ขอรับการตรวจลงตราประเภท Non-B

เมื่อได้รับหลักฐานรับรองการใช้ช่องทางพิเศษ (FTP) และหลักฐานอนุมัติแผนการเดินทางแล้ว (TTP) ให้หน่วยงานอุปถัมภ์ส่งเอกสารทั้ง 2 รายการให้ผู้เดินทาง เพื่อติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ เพื่อขอรับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigration B (Non-B)

ขั้นตอนการดำเนินการ

> หน่วยงานอุปถัมภ์ส่งเอกสาร FTP และ TTP ให้ผู้เดินทาง
> ผู้เดินทางสมัครขอรับการตรวจลงตราประเภท Non-B กับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่
> เข้าสู่ขั้นตอน 4 – ขอรับ Certificate of Entry (COE)

หมายเหตุ ผู้เดินทางที่มีการตรวจลงตราประเภท Non-Immigration B หรือ B-A หรือ IB ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องยื่นขอรับการตรวจลงตราใหม่

หน่วยงานอุปถัมภ์ติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสมัครขอรับ Certificate of Entry (COE)

(3) รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูได้ที่ https://www.mfa.go.th/en/page/fasttrack

SHARE