พิมพ์ลายนิ้วมือ

บริการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ กรณีไปศึกษาต่อ กรณีไปสมรส กรณีไปทำงาน กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ และกรณีอื่น ๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption) , การติดตามคู่สมรส ฯลฯ

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

วัตถุประสงค์ เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
กรณีศึกษาต่อ สำเนาหน้าวีซ่านักเรียนปัจจุบัน (Visa Student ) พร้อมหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษา หรือ หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่ผู้ร้องประสงค์จะเข้าศึกษา
กรณีสมรส ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจำตัวคู่สมรส /วีซ่าคู่หมั้น หรือ เอกสารการขอสมรสจากสถานทูต
กรณีทำงาน การต่อวีซ่าทำงาน ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่าทำงานปัจจุบัน (Visa Work Permit ) พร้อมทั้งหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากบริษัท/นายจ้าง มาประกอบ การทำงานแห่งใหม่ ให้แนบสำเนาสัญญาการจ้างงานที่ลงนามโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงานในต่างประเทศที่เสนอจะว่าจ้าง(Job Offer)ที่ระบุชื่อบุคคลพร้อมรายละเอียดการว่าจ้างและลงนามโดยสมบูรณ์
กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ สำเนาเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ (Resident Visa) หรือเอกสารอื่น ๆ แสดงถึงสถานะการมีถิ่นที่อยู่ของท่านในปัจจุบัน หรือเอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่จากสถานทูต (Request for further information)
กรณีอื่น ๆ ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption)  จะต้องมีหนังสือส่งตัวจากศูนย์รับบุตรบุญธรรม ฯ พร้อมสำเนาเอกสารประจำตัวของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม กรณีติดตามคู่สมรส จะต้องมีเอกสารประจำตัวคู่สมรสและสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของคู่สมรส (แปลเป็นไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ )

หมายเหตุ

               การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จะต้องติดต่อขอดำเนินการเรื่องดังกล่าวที่

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาคาร 6 ชั้น 1 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-2168- 9
โทรสาร 0-2205-1295
เว็บไซต์ https://pcscenter.sbpolice.go.th/th
อีเมล์: [email protected]

โดยดำเนินการได้ 3 วิธี คือ

(1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
(2) ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ (นำแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 ชุดที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งไปรษณีย์ไปที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติทีไทยเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ (รายละเอียดเพิ่มเติม))
(3) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน (ค่าธรรมเนียมหนังสือมอบอำนาจ 125 หยวน / ฉบับ (ชำระเป็นเงินสด หรือ Alipay)
ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ)
>> ดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง <<
(4) ศึกษารายละเอียดการชำระเงินและการจัดส่งอย่างละเอียด (รายละเอียดเพิ่มเติม)

Group 96

Fingerprint (For Applying Police Clearance Certificate)

Required Documents :