ทะเบียนสมรส / หย่า

          การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนพร้อมพยาน 2 คน โดยผู้ขอจดทะเบียนสมรสจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  ในกรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองมาแสดงต่อนายทะเบียน และต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่กำหนดมาให้ครบถ้วน

หมายเหตุ

 • เอกสารทุกอย่างต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น
 • การจดทะเบียนสมรสจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ในกรณีอายุ 17 -19 ปี ต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้
 • ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ภายหลังการสมรสแล้ว คู่สมรสมีสิทธิเลือกใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างคงใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนทราบ
 • ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

 

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ลงลายมือชื่อ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่เข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ดาวน์โหลด
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง 
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
 6. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
 7. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน 
 8. หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า กรุณาเตรียมสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทยมาด้วย และหากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหย่า จะต้องหย่าเกิน 310 วัน
 9. หากมีบุตรด้วยกัน กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรบุตรมาด้วย
 10. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 11. สำเนาบัตรประชาชนไทยของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด
 12. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารตามข้อ 3 – 5 มาด้วย

เอกสารของบุคคลสัญชาติจีน

  1. หนังสือเดินทาง / ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  (ฉบับจริงและสำเนา)
  2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  3. ใบรับรองความโสด (นำใบรับรองโสดไปแปลและรับรองที่สำนักงาน Notary Public(公证处) ในมณฑล/เมืองที่อยู่ และนำ 公证书 ไปทำนิติกรณ์ที่สำนักงานต่างประเทศของแต่ละมณฑล/เมืองนั้น ๆ (外交部/外事办) โดยขอยื่นทำนิติกรณ์ที่เรียกว่า  泰国双认证 (ฉบับจริง)

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น 
 

  1. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสำเนา)

  2. หนังสือรับรองสถานะการสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศคู่สมรสประจำประเทศจีน

  3. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีเคยแต่งงาน)

  4. ใบรับรองการทำงาน (หากไม่ได้ทำงานให้เขียนจดหมายรับรองรายได้ของตนเอง) *

  5. ใบรับรองการเสียภาษี (1 ปี ย้อนหลัง) *

  6. ใบรับรองเงินเดือน (3 เดือนย้อนหลัง) *

  7. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

*เอกสารตามข้อ 4-6  ต้องผ่านการแปลและประทับตรารับรองจากสำนักงานนิติกรณ์ประจำพื้นที่ (Notary Service Office: 公证处)

รูปแบบการสมรส ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเต็มได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

 

หากประสงค์จดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยื่นคำร้องได้ใน 3 กรณี ดังนี้

1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย (คู่หย่าทั้งสองฝ่ายมายื่นคำร้องพร้อมกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

2. การหย่าต่างสำนักทะเบียน (คู่หย่าฝ่ายหนึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศจีน และอีกฝ่ายหนึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ

และไม่สามารถมายื่นคำร้องพร้อมกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

3. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

***การหย่าทุกกรณี คู่หย่าจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมพยาน 2 คน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ***

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

2. คำร้องนิติกรณ์ ดาวน์โหลด

3. แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่เข้ารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ดาวน์โหลด

4. หนังสือสัญญาหย่า (คู่หย่าทั้งสองฝ่ายต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือสัญญาหย่า พร้อมลงนามให้เรียบร้อย)

5. หนังสือเดินทางฉบับจริง

6. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

7. ทะเบียนบ้านฉบับจริง (หากไม่มีฉบับจริง อนุโลมให้ยื่นสำเนาได้)

8. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย

9. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส

10. หากมีบุตรด้วยกัน และบุตรมีสัญชาติไทย กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรของบุตรมาด้วย

11.คำพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดฉบับจริง (เฉพาะกรณีจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น)

12. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 1 รูป

13. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารในข้อ 4. – ข้อ 6. มาด้วย

เอกสารของบุคคลสัญชาติจีนหรือสัญชาติอื่น

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง

2. สำหรับบบุคคลสัญชาติจีน กรุณาเตรียมทะเบียนครอบครัวจีนซึ่งผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนไม่เกิน 3 เดือน

3. สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่จีน กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 

4. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส

5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 1 รูป

หมายเหตุ:  ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

การปกครองบุตร

 • กรณีการหย่าโดยความยินยอม ให้ทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะปกครองบุตรคนใด หากตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกันให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
 • กรณีการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ศาลจะชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครอง