การตรวจลงตรา (VISA)

STEP 3

WAIT FOR APPROVAL
& CHECK THE STATUS
OF VISA APPLICATION

Remark:
check the status of
your visa application at 
www.thaievisa.go.th

STEP 4

IF THE APPLICATION
IS APPROVED,

PRINT OUT
THE NOTIFICATION LETTER
& PRESENT IT TO THE IMMIGRATION OFFICERS
AT THE AIRPORT


Please follow the important notices and instructions below
before applying for Thai e-Visa.
👇👇👇

The Royal Thai Embassy reserves the right to cancel or reject any visa application submitted with unqualified or missing documents without prior notice.
Please note that the visa processing fee cannot be refunded in any circumstance.
In case of missing required documents, Royal Thai Embassy will contact an applicant to request the documents through email filled in the application.
Please note that if the requested documents have not been received via e-mail within 15 days after the first email sent by the officers, Royal Thai Embassy reserves the right to cancel the abovementioned application without prior notice.

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สอท.จะติดต่อขอรับเอกสารจากผู้ร้องทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในการสมัคร และหาก สอท. ไม่ได้รับเอกสารเพิ่มเติมตามที่ร้องขอภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลฉบับแรกไป สอท. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกร้อง (cancel) คำร้องของผู้ร้อง  โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(1) In principle, applicants shall apply for visa by themselves. If the applicant voluntarily enlists another person to apply for visa, and if the authorized person commits any misconduct or uploads any false documents, the applicants shall bear all the consequences by themselves.(2) Dear applicants,
due to the COVID-19 pandemic, please note that the duration of VISA application process may take up to 8 weeks. Please make your plan accordingly.(3) When applying for visa on the E-Visa website, please leave the phone number of the applicant in China, together with an email address from the following providers; @sina.com, @qq.com, @gmail.com, @hotmail.com.(4)
 
To enhance the chance of getting your visa approved, you may upload scanned copies of each page of your passport for your visa application, including blank pages.

(If you have a new passport, you are also suggested to upload scanned copies of each page of your old passport, including blank pages.)

■ รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
Updated Status of Visa Exemption and Visa On Arrival Scheme to Thailand • [2022.05.23] (English)

แจ้งเตือนเอกสารประกอบคำร้องการตรวจลงตราปลอม • [2021.06.24]
提醒!关于提交虚假申请材料的重要通知 [中文]
รายชื่อประเทศที่ต้องใช้ใบเอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
List of Countries which require International Health Certificate for Yellow Fever Vaccination • [2021.02.19] (English)