ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

+ ค่าธรรมเนียม 125 หยวน (รับเฉพาะเงินสด)

ขั้นตอนการขอรับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแบบใหม่

1. นักศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อออกใบรับรองสถานะการศึกษา

หมายเหตุ *** หากทางสถานศึกษาออกใบรับรองเป็นภาษาจีนอย่างเดียว นักศึกษาต้องนำไปแปลและรับรองคำแปลกับ สนง. โนตารีพับลิคฯ และส่งผ่าน กต.จีน ตามขั้นตอนเดิม ก่อนจะมาขอยื่นเรื่องกับ สอท.***

  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา)
  • หนังสือเดินทาง (สำเนา)
  • ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) (สำเนา)
  • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) (สำเนา)

3. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

กรอก แบบฟอร์ม คำร้องขอหนังสือรับรอง โดยต้องระบุด้วยว่าประสงค์ จะขอผ่อนผันกี่ปี